Σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ΕΦΕΤ

                                         Σεμινάριο υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.
Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ
Το πρόγραμμα απευθύνεται, σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.


Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”.


Σκοπός του προγράμματος, είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του,
Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων, Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους, Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
Το Εργασιακό Περιβάλλον, Πρακτικές καθαρισμού και Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από τον Φορέα μας προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιπέδου 1, οι οποίες δεν θα αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν την επίσημη Βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας(εξετάσεις).
Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 (www.efet.gr/images/efet_res/docs/manual1.pdf) θα γίνονται σε χρόνο και σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.
Εκπαιδευτές, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 14708/2007 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ), οι Εκπαιδευτές που θα διδάξουν τα παρόντα προγράμματα θα αντληθούν από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
Διάρκεια: 10 ώρες