Τί είναι η εργοδοτική εισφορά 0,45%;
Η εργοδοτική εισφορά που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, όπως ισχύει στο άρθρο 34 του Ν.4144/13. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. Και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Δικαιούχοι Φορείς
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Ένταξης
Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν. Κατα τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

Συνολικό Δικαιούμενο Ποσό Προγραμμάτων Κατάρτισης
•Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει, διαμορφώνεται ως εξής: •Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς που θα καταβάλλει η επιχείρηση, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό. •Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει. •Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς του προηγούμενου έτους που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο επόμενο έτος. •Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς που έχουν καταβάλλει το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο επόμενο έτος.

Γενικοί Όροι
΄Ενας εργαζόμενος μπορεί να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες συνολικά κατα τη διάρκεια ισχύος της παρούσης απόφασης. Δεν προσμετράται ως συμμετοχή εργαζομένου σε πρόγραμμα κατάρτισης η περίπτωση ακύρωσης προγράμματος από την επιχείρηση. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) ανά καταρτιζόμενο υπολογίζεται ως εξής: Μ.Ω.Κ. = Συνολικό κόστος προγράμματος κατάρτισης / αριθμός καταρτιζομένων x αριθμός πραγματοποιηθεισών

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και του κεντρικού κόμβου του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Το K.Ε.Κ. Καριέρα υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.