ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Θεωρητική κατάρτιση και Πιστοποίηση της δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης,« Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης- ΥΠΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ5130728 .